Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

Pisząc o historii niewoli, nie da się pominąć II Rzeczpospolitą, ani nie wspomnieć o wrześniu 1939 roku, kiedy w przeciągu 28 dni Polska przestała istnieć. Do dziś nie rozumiemy co się wtedy wydarzyło, bo nie odrobiliśmy pracy domowej.

Mit o II RP.

O ile w wyniku pierwszej wojny światowej wykrwawiły się imperia, częścią których byliśmy, to poprzez błyskawiczny rozejm i przerwanie działań wojennych po Bitwie Warszawskiej 1920 r Marszałek Józef Piłsudski wsparł świadomie bolszewików w walce o władzę w Rosji. Wybór, z punktu widzenia historycznego może się wydawać głupi, lecz jeżeli na chwilę przeniesiemy się w te czasy, zrozumiemy, że „Biała Rosja” oferowała Piłsudskiemu Królestwo Polskie, które znów miało stanowić część Imperium Rosyjskiego. Bolszewicy oferowali „więcej”. A kto finansował bolszewików i Piłsudskiego?

Właściwie bolszewicy oferowali wszystko, czego dusza zapragnie. My niechętnie eksponujemy tajne negocjacje Piłsudskiego z wysłannikiem Lenina, Julianem Marchlewskim, w Białowieży i Mikaszewiczach latem i jesienią 1919 roku. Zawarte wówczas taktyczne zawieszenie broni umożliwiło młodemu państwu bolszewików rozprawę z maszerującymi na Moskwę siłami kontrrewolucji Denikina i Kołczaka.

W samej Rosji w 1920 podnoszą się bunty i powstania przeciw terrorowi sowieckiej władzy. I tutaj dochodzimy do przemilczanej zazwyczaj w polskiej historii roli armii Wrangla w wydarzeniach 1920 roku w Polsce. Jeszcze w grudniu 1919 Wrangel zaproponował w swoim memoriale do głównodowodzącego wówczas gen. Denikina nową taktykę polityczną: zerwać z dotychczasowym oparciem o Kozaków i oprzeć się całkowicie o Warszawę i polską armię, jak sam pisze „trzecią co do wielkości w Europie„. Stąd prośba o wsparcie do Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, który jednak reakcyjnej Rosji pomagać nie zamierzał a na sojusznika wybrał ukraińskiego socjalistę Symona Petlurę.

I nie raz jeszcze, być może, pozbawiony winy polski naród gorzko pożałuje za to, że w 1919 roku jego przywódcy zdradzili Rosję” –stwierdzi już na emigracji biały generał Denikin.

Warto tu dodać, że cała zgraja pseudohistoryków analizuje wydarzenia, dodając swoje komentarze, cele i wyznaczając winowajców, zupełnie ignorując proste pytanie – skąd kasa!.

W odrodzonej w 1918 r. Polsce w obiegu była marka polska. Walcząc o ustalenie swych granic i dysponując nikłymi dochodami skarbowymi, Polska ciągle powiększała swe zadłużenie. Dług Skarbu finansowano drukiem pieniądza. Szybko rósł jego obieg i podobnie szybko spadał kurs marki polskiej. W połowie 1923 r. inflacja osiągnęła fazę hiperinflacji. Ceny rosły z miesiąca na miesiąc w tempie 50 proc., a nawet wyższym.

Skąd kasa na wojnę polsko-bolszewicką? (tu celowo nie piszę polsko-rosyjską, gdyż wyjaśniałem to ostatnio w notce „Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4„).

Ale tutaj do pomocy wykorzystamy najlepsze miejsce dla propagandy – encyklopedię, wszak, jedno z najstarszych źródeł niewiedzy:

„Przez Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Vancouver i Honolulu wysłannicy PPS (Polska Partia Socjalistyczna) dotarli do Tokio, stolicy cesarstwa japońskiego” – Wikipedia.

Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że młode państwo polskie było uzależnione i politycznie i finansowo od Ententy, szczególnie w zakresie uzbrojenia i aprowizacji wojska. Kiedy jesteś uzależniony, nie można mówić, że II RP była niepodległym państwem polskim powstałym po klęsce zaborców, a PRL to była marionetka na sznurku ZSRR. Takie rozumowanie wypacza myślenie. Jak i w II RP, tak i w III RP władze swoją „niepodległość” oparły na bezpieczeństwie zapewnianym przez Anglię w przypadku II RP i USA w przypadku III RP (PRL zapewniał w oparciu o ZSSR).

Sejm w dniu 11 stycznia 1924 r. uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Zgodnie z ówczesnymi wzorami, powstał bank centralny w formie prywatnej spółki akcyjnej, co miało zapewnić jego niezależność. Akcje Banku objęło 176 tys. akcjonariuszy. Skarb Państwa miał tylko 1 proc. akcji.

Pogrubiłem dla niewtajemniczonych. Państwo, czytaj obywatele, w II RP miało 1 % akcji. 99% należało do…

NBP na swojej stronie podaje jeszcze jeden „kazus”:

Bank rozpoczął działalność 28 kwietnia 1924 r. Dokonał wymiany marek polskich w relacji 1 800 000 marek za 1 złotego. Złoty był równy frankowi złotemu (czyli szwajcarskiemu). Początkowo dobra sytuacja w budżecie i bilansie płatniczym oraz zgromadzone rezerwy złota i dewiz dawały poczucie stabilizacji i zapewniały sukces reformy.

Zgromadzone rezerwy złota… Gdzie młode Państwo prowadzące wojnę, wzięło rezerwy złota? Od 99% właścicieli prywatnej spółki akcyjnej, zwanej Bankiem Polskim.

Prywatna spółka akcyjna, która na mocy ustawy sejmu otrzymała monopol na wprowadzenie złotego w miejsce marki polskiej. Wyniki pracy obywateli II RP w 99% należały do „bankowców”.  Współczesne niewolnictwo w czystej postaci, ukryte za hasłami o niepodległość, wolność i polską rację stanu. Wy pracujecie, a my wam za zamian świeżo nadrukowane złotówki.

Pod wpływem sytuacji gospodarczej w 1925 r. znów pojawił się deficyt budżetu. Ustabilizował się on ostatecznie w 1927 r. dzięki pożyczce międzynarodowej. Złoty pozostał walutą stabilną i silną do końca okresu międzywojennego.

Nie muszę tłumaczyć, że właśnie w tym okresie pozbyto się niepodległości i dzięki deficytowi powstała okazja do zaciągnięcia kredytu, a zatem płacenia odsetek. Państwo zostało kolonią bankowców.

Bolszewicy wierzyli, iż wszelkie ustępstwa terytorialne wobec Polski będą miały charakter tymczasowy i za 5 lat cała Europa stanie się komunistyczna. Skąd taka wiara? Finansowanie.

Na co komu ZSSR

W latach 20 XX wieku realnej władzy w ZSRR nie posiadali ani Stalin, ani Trocki, ani Komitet Centralny czy Biuro Polityczne. Realną władzą również nie dysponowała Rada Komisarzy Ludowych (Sownarkom) ani  Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Prawdziwa władza była w rękach Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej (KW MK). Rewolucja bolszewicka była zorganizowana na koszt bankierów z Wall Street i Rockefellera, który w taki sposób chciał zdobyć ropę z Baku. Próby wejścia zawsze się spotykały ze stanowczą odmową Cara. Wszyscy słyszeli o zamkniętym pociągu z Berlina, którym dotarł Lenin. W jakiś dziwaczny sposób wszyscy pomijają fakt przybycia Trockiego z USA wraz z 300 bojownikami, którzy jak prawy sektor w Kijowie, choć marginalny, nakierował lud w dobrym kierunku, a następnie te 300 osób otrzymały całkiem dobre posady w Rosji Bolszewickiej. Po rewolucji w 1917 roku bolszewicy odwdzięczyli się finansistom przekazując całe złoto Rosji. Transport złota był głównym i właściwie jedynym zadaniem interwencji alianckiej w Rosji. Plan bolszewików, nakreślony przez zleceniodawców był prosty – stworzenie Światowej Republiki Radzieckiej.

Dla powstania Światowej Republiki Radzieckiej niezbędna była światowa rewolucja. Dla światowej rewolucji niezbędna była wygrana bolszewików w całej Europie. Początkowo pod to chciano wykorzystać Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną.  Tak, choć to dziś wydaje się absurdem, do zniewolenia chłopów i robotników planowano wykorzystać Armię Robotniczo-Chłopską. Planowano po prostu podbić Europę zbrojnie.

Wiosną 1919 roku bolszewicy byli w stanie wygrać z białą armią Antona Denikina i  położyć kres wojnie domowej. Na Ukrainie dysponowali 3 armiami, lecz dowództwo czerwonych zdecydowało się na atak na Karpaty przeciwko Ukraińskiej Republice Ludowej, gdzie Petlura miał kilka rozdrobnionych jednostek. Dlaczego?

Dlatego, że przez Karpaty można było się dostać na Węgry, gdzie w marcu 1919 władzę przejęli komuniści, proklamując Węgierską Republikę Rad – dyktaturę bolszewicką pod przywództwem Béli Kuna. Bolszewicy nie tyle myśleli o wygraniu w wojnie domowej, co zdobyciu Europy, na początku Węgry, później Niemcy. Plan się nie powiódł.

Nie wyszło i podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, kiedy planowano zająć Berlin, a Warszawa była tylko celem pośrednim. Planujący nie mieli wątpliwości, Armia Czerwona nie była w stanie podbić Europy. Wtedy i podjęto decyzje o założeniu Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern założono 2–6 marca 1919), która miała organizować rewolucje i przyjmować władze.

Na początku lat 20-tych władze obejmują Grigorij Zinowjew (Hirsz Apfelbaum, działacz ruchu bolszewickiego pochodzenia żydowskiego) wraz z Lwem Kamieniewem (właściwie Lew Rozenfeld, również żydowskiego pochodzenia). Stalin był podwładnym i był ceniony za pracowitość i możliwości organizacyjne. Grigorij Zinowjew – przewodniczący Komitetu Wykonawczego Kominternu. Centrum władzy przewędrował do Kominternu. Organizacji, która stała za rewolucjami w Niemczech, Bułgarii, Jugosławii, Estonii i t.d.)

W 1925 roku przewodniczącym Prezydium Komitetu Wykonawczego Kominternu zostaje Bucharin. Stalin znów pełni rolę przydatnego pomocnika.

Zaoszczędzone na wojsku i zrabowane w Cerkwi prawosławnej, pieniądze były przekazywane do finansowania partii komunistycznej za granicą (19 partii komunistycznych), będącej de facto oddziałem zagranicznym Międzynarodówki Komunistycznej. Międzynarodówka Komunistyczna była potężnym pseudo państwem.

Oprócz tego, III Międzynarodówka była potężnym imperium finansowym i niejeden dzisiejszy monopol mógł by pozazdrościć. W marcu 1922 roku budżet wynosił 2,5 mln rubli w zlocie. W kwietniu tego samego roku – 3,15 mln zlotem.

Lew Trocki, właściwie Lejba Dawidowicz Bronsztejn – rewolucjonista i jeden z twórców i przywódców RFSRR i ZSRR, pracował na wywiad brytyjski, a poprzez wujka Abrahama Givotovskiego, bankowca, współpracującego z rodzinami Warburgów i poprzez nich, na Jacoba Schiffa, realizując projekt pod tytułem współczesne niewolnictwo.

Jacob Schiff, jak wiadomo, finansował poczynania Japończyków przeciw carskiej Rosji w wojnie rosyjsko-japońskiej. Tu jeszcze raz przypomnę zdanie z Wikipedii o podróżach Piłsudskiego: Przez Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Vancouver i Honolulu wysłannicy PPS (Polska Partia Socjalistyczna) dotarli do Tokio, stolicy cesarstwa japońskiego.

Celem stworzenia związku radzieckiego (celem postawionym przed Trockim) był plan bankowców stworzenia ponadnarodowego obozu pracy przymusowej pod zarządem banków. Dlatego w nazwie nowo powstałej organizacji nie ma słowa „Rosyjski”. Związek Radziecki nie miał pozostać w tych granicach, w których istniał. Jeżeli jednak masz wątpliwości kto realnie stał za stworzeniem bolszewików i ich realnych planów, poszukaj źródeł finansowania pięciolatek.

Są gorące głowy, które są pewni, że to Zioniści, żydzi i t.d. Jeżeli i ty poddałeś się tym złudzeniom, to warto pamiętać, że utożsamianie tego z żydami jest po prostu głupie, gdyż ma taki sam związek jak i Włoch Leonardo da Vinci ma z Al Capone czy z rodziną Gambino. Co nie zmienia faktu, że włoska mafia to włosi, ale nie każdy Włoch to mafioza.

Aby przybliżyć nieco burdel 1917 roku, warto dodać, że również rewolucja w 1905 roku była finansowana przez Rockefellera i Shiffa (nieudana), a w 1917 roku zderzyły się już kilka grup – Trocki był „wysłany” przez Rockeffelera, Lenin w części przez niemiecki kapitał, Rothschildów i Shell (Rotchildowie jak i rodzina Królewska Anglii, udziałowcy Shella i BP). Rothschildowie finansowali również „Białych”.

Na początku XX wieku jedynym realnym konkurentem Imperium Rockefellera Standard Oil Company była ropa dostarczana z Baku. Wydobyciem ropy w Baku kierowali Rothschildowie i rodzina Nobel. Rothschildowie vs Rockeffeler. Konkurenci nie zawsze stosowali ogólnie przyjęte metody i odpowiedzialnym za „akty terrorystyczne” na ropociągach  był dowódca jednej z grup bojowników, Koba. Koba, zwany przez współtowarzyszy Stalin.

Rothschildowie wycofali się z wewnętrznego rynku Rosji w okolicach 1912 roku, sprzedając swoje udziały koncernowi Royal Dutch Shell. Kontrolowali natomiast przepływy zewnętrzne, a rynek wewnętrzny był kontrolowany przez rodzinę Nobel. Royal Dutch Shell kierował Henri Deterding, holenderski finansista, założyciel koncernu. Deterding był związany z Aleksandrem Izraelem Helphandem, ps. Parvus, agentem niemieckich służb specjalnych, inicjator i organizator przejazdu Lenina ze Szwajcarii do Rosji oraz Ferdinandem Fochem, który w latach 1918–1920 był jednym z organizatorów interwencji wojskowej w Rosji Radzieckiej. Przy okazji był Marszałkiem Polski (1923). Deterding również miał dobre kontakty z Ellisem Driselem (szpieg USA, który podpisywał w 1921 roku umowę pokojową z Niemcami i był swojego rodzaju pomostem między kapitałem USA a Niemcami, w wyniku którego i powstała III Rzesza), zastępcą którego w Berlinie był Allen Dulles, późniejszy Dyrektor  Centrali Wywiadu (CIA). Trzeba wspominać, że również był członkiem specjalnej komisji śledczej powołanej 29 listopada 1963 przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Lyndona B. Johnsona w celu zbadania sprawy zabójstwa prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego? Ale to inny temat…

Podczas konferencji, zorganizowanej Ellisem Driselem w 1927 roku rozważany był „plan Hoffmana”, przewidujący inwazje zachodnich państw na ZSSR.

W wyniku rewolucji Rothschildowie, Shell i rodzina Nobel utracili ropę z Baku. Jeżeli zapytasz, kim są Nobelowie, to warto przypomnieć największy koncern naftowy w Imperium Rosyjskim – Branobel, który był jednym z największych na świecie.
28 kwietnia 1920 roku bolszewicy znacjonalizowali biznes. W maju Nobelowie sprzedali udziały Rockefellerowi.

21 maja 1937 roku Stalin występuje w NKWD i stwierdza, że organ państwowy jest nawodniony szpiegami z Niemiec, Japonii, Polski it.d. Pomija „amerykańskich” szpiegów w przemówieniu, a przecież na pewno musieli istnieć.

23 maja 1937 w Ormond Beach w stanie Floryda umiera John D. Rockefeller,  najbogatszy człowiek w historii (według oficjalnej wersji), którego majątek w chwili śmierci ocenia się na 663.4 mld dolarów (według przelicznika z 2007 roku).

W 1937 roku zaczynają się tak zwane czystki stalinowskie. Najśmieszniejsze jest to, że Stalin miał takie same szanse zostać ofiarą „czystek stalinowskich” jak każdy inny. Był po prostu od reszty sprytniejszy i grał na różnicach wielkich tego świata, a z pewnością po śmierci Johna  Rockefellera wyzbył się pewnych zobowiązań.

Rewolucja w Rosji i późniejsza walka o władze zdecydowanie śmierdzi ropą.

Inicjator II Wojny Światowej.

Po I wojnie Światowej Imperium Brytyjskie pozbyło się „imperialnych” zapędów Niemiec, Austrii i Rosji, a FED miał poważnych kredytobiorców, czytaj dłużników.

Punkt widzenia zmienia wszystko. Celem II Wojny Światowej było unicestwienie konkurentów dolara (w tym też osłabienia funta) i stworzenie nowego świata, podporządkowanego dolarowi. Podpisanie umów z Bretton Woods oraz założenie światowego banku i MFW. Bank Światowy rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. MFW również.

Nasza propaganda, wspierana przez całkowicie „polskie” media, o tych wydarzeniach pisze jednoznacznie:

17 września 1939 r. Skutek paktu Hitlera i Stalina. Sowiecka agresja znaczona zbrodniami.

Paktem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy Hitlera i komunistyczny Związek Radziecki Stalina zdecydowały o wspólnym rozpoczęciu wojny, którego cele obydwa totalitarne i agresywne państwa opisały dokładnie, przewidując podział Europy Środkowej na swoje strefy wpływów i zagarnięcie terytoriów państw, które wyznaczyli na swoje ofiary. 1 września i 17 września 1939 r. to dwie daty tego samego skoordynowanego ataku, którego Polska nie była w stanie zatrzymać. Obydwaj dyktatorzy i obydwa państwa, na czele których stali, stały się jednakowo odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej, niewyobrażalne cierpienia i śmierć dziesiątków milionów ludzi.

ZSSR kojarzy się statystycznemu Polakowi z imperium zła, Stalinem, komunizmem, a kapitalizm, USA i demokracja prawie z rajem na ziemi. Niestety, to są łapy tej samej chimery.

Wikipedia sieje takie same spojrzenie na świat, oceniając Stalina:

Jako metodę rządzenia stosował masowy, państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął, według różnych ocen, od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.

Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd pokonane w I Wojnie Światowej Niemcy, z totalnie zniszczoną gospodarką, z reparacjami wojennymi „na karku”, które były w stanie spłacić dopiero w XXI wieku, nagle sieją taki popłoch? Stalin pożyczył?

Oceny mogą być rożne, ale statystyka rzecz brutalna. Te od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych w praktyce są tysiącami. W okresie od 1923 po 1954 w ZSSR za kratki trafiło 3,5 miliona osób. Z tej grupy 648 000 osób skazano na śmierć. Ludność ZSSR – 170,6 mln. Jak łatwo policzyć, ten „państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror” dotknął  2% społeczeństwa i 0,4% to ofiary śmiertelne.

Aby w jakiś sposób móc odpowiedzieć na pytanie, czy to dużo, warto przytoczyć dane raportu amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, według którego 13,6 miliona Amerykanów miało w okresie od 30 czerwca 2007 do 30 czerwca 2008 kontakt ze służbami więziennymi w USA, a więc było doprowadzonych do aresztu, lub też byli na różnego rodzaju warunkowych zwolnieniach, albo posiadało wyroki więzienia w zawieszeniu. Z tej liczby 2,3 miliona osób przebywało w więzieniach, czy to lokalnych, stanowych, czy federalnych. 2,3 miliona w ciągu roku. W ZSSR Stalina 3,5 miliona przez 31 lat.

 

Logika, że podpisując ugodę o nieagresji z III Rzeszą umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę jest dobra dla przedszkolaka. Tak zwany Pakt był de facto kontynuacją podpisanego w 1922 r. – (zwany Układem w Rapallo) traktatu o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych i gospodarczych, z klauzulą najwyższego uprzywilejowania, pomiędzy Rosyjską FSRR i Niemcami. Traktat właściwie przerywał izolację Rosji Sowieckiej na arenie światowej. Traktat ten został poszerzony tzw. układem berlińskim w 1926 roku. Był on przedłużany w latach 1931 i 1933. Po dojściu Hitlera do władzy z oczywistych względów stosunki się ochładzały i przedłużenie zapewnień o nieagresji wzbudzało w latach 30 oczywiste zadowolenie jak i po stronie Polskiej, tak i w Londynie.

Oczywistym jest, że podpisanie 23 sierpnia 1939, a ratyfikowany przez ZSSR dopiero 8 września 1939 roku pakt nie mógł zachęcić Niemcy do rozpoczęcia agresji zbrojnej na Polskę, bo:

 1. Polska rozpoczęła mobilizacje 23 marca 1939 r., a plan obrony przeciwko agresji ze strony Niemiec zaczął powstawać po zajęciu przez Hitlera Czechosłowacji (którą z kolei również zaatakowaliśmy i przyłączyliśmy Zaolzie do Polski w 1938)
 2. plan ataku Niemiec na Polskę (Fall Weiss) Hitler kazał opracować 11 kwietnia 1939, po jednostronnych gwarancjach brytyjskich z 31 marca 1939 i gwarancjach dwustronnych zawartych w protokole podpisanym 6 kwietnia 1939.

Hitler nie chciał prawdziwych problemów z Anglią, a ZSSR i tak miał zaatakować. Gwarancje pomocy wojskowej udzielone przez Brytyjczyków Polsce w razie ataku Niemiec spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia wojny. Hitler zdał sobie sprawę, że podnoszony problem korytarza i wolnego miasta Gdańsk nie da się uregulować „bezinwazyjnie” i trzeba się upewnić, że Anglicy go nie zaatakują w przypadku agresji. Zresztą treść Paktu temu zaprzecza, aby na jego mocy Hitler otrzymał jakiekolwiek zapewnienia zaangażowania ZSSR w rozbiór Polski. Wręcz przeciwnie, Stalin otrzymał gwarancje bezpieczeństwa, choć zdawał sobie sprawę, że to ulga tymczasowa. Wystarczy przeczytać Mein Kampf, gdzie Hitler jak zahipnotyzowany powtarza, że Wielkie Niemcy mogą powstać tylko w sojuszu z Anglią i rozszerzenie przestrzeni życiowej winno się odbywać na Wschód poprzez gospodarcze podporządkowanie terenów.

Władysław  Studnicki w książce „Wobec nadchodzącej Drugiej Wojny Światowej” pisze:

1. Polska ze swymi Kresami Wschodnimi – stałym punktem spornym między Rosją a Polską – będzie musiała się przeciwstawić Rosji i dążyć do porozumienia z Niemcami.

2. Polska ze swoimi Ziemiami Zachodnimi będzie zagrożona przez Niemcy i musi dążyć do przymierza z mocarstwami zachodnimi.

3. Polska ze swymi Kresami Wschodnimi i Ziemiami Zachodnimi będzie zagrożona rozbiorami.

4. Pozbawiona terenów wschodnich i zachodnich, a przez to bardzo osłabiona, Polska nie może istnieć jako państwo.

i dodaje:

W marcu 1939 roku zapanowała psychoza wojny. Znane były już propozycje Hitlera – budowa niemieckiej autostrady przez „korytarz”, oraz zmiana statusu prawnego Wolnego Miasta Gdańska, z uwzględnieniem wszystkich polskich interesów w porcie gdańskim. Rosła opozycja i rząd Sławoja-Składkowskiego, podporządkowanego marszałkowi Rydzowi-Śmigłemu, stawał się coraz bardziej niepopularny. Zatem zagrano na narodowej trąbce. „Nie oddamy ani guzika” – głosił Rydz-Śmigły. Od jesieni 1938 roku o Polskę zabiegała Anglia. 3 kwietnia 1939 Chamberlain powiadomił angielski parlament o udzielonych Polsce gwarancjach. Zaproszony do Londynu minister spraw zagranicznych wyraził gotowość przekształcenia ich w pakt. Było to zgodne z dążeniami Anglii, gdyż oczekując nadchodzącego konfliktu zbrojnego z Niemcami chciała ona mieć Polskę po swojej stronie. W sporze tym nie chodziło ani o „korytarz”, ani o Gdańsk, lecz o to, po czyjej stronie Polska będzie się biła w drugiej wojnie światowej.

W 1939 roku Władysław Studnicki był pewny, że Londyn zamierza wciągnąć ZSRR do koalicji, za co Anglia może „zapłacić” mu wschodnimi województwami Polski. Broszura ta, wydana jeszcze w czerwcu 1939 roku, została skonfiskowana przez polski rząd.

Szybko dorobione tak zwane „tajne protokoły do Paktu RibbentropMołotow” nie wytrzymują podstawowej krytyki przy analizie logicznej, nie mówiąc już o widocznych gołym okiem oznakach falsyfikacji.

17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze powstał Bank Rozrachunków Międzynarodowych, w celu organizacji rozliczeń, które związane są z reparacjami wojennymi Niemiec. Siedziba organizacji znajduje się w Bazylei, ma własną policje, która nie podlega władzom Szwajcarii.

Jest to państwo w państwie, mające faktyczną władze nad bankami centralnymi (w tym Narodowy Bank Polski) plus dodatkowo Europejski Bank Centralny. Jak wiemy, „agresywne” Niemcy pominą Szwajcarię, a mimo to szwajcarzy załapią się na pomoc powojenną, tak zwany plan Plan Marshalla.

Można by długo opisywać przebieg II Wojny Światowej, ale wystarczy wiedzieć, że nikt w 1944 roku nie miał żadnych wątpliwości, że wojna z Niemcami jest wygrana i zachód się martwił, ile wpadnie w ręce Stalina.

Jeżeli więc mówimy, kiedy powstał świat, który znamy, kiedy powstał mechanizm współczesnego niewolnictwa, to odpowiedź jest prosta – pomiędzy 1 a 22 lipcem 1944 roku. Powstał tak zwany System z Bretton Woods. Propozycja była wprost nie do odrzucenia – u nas jest złoto całego świata, produkcja działa, a w Europie nie ma już nic. Mamy też dolara i w sumie najwygodniej będzie nam handlować z wami właśnie za dolary. W konferencji uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich. Gustaw Gottesman reprezentował polski emigracyjny rząd w Londynie.

Rozwój świata należy dzielić na etap przed lipcem 1944 roku oraz po. Wtedy spełniło się marzenie, marzenie stworzenia Perpetuum mobile. Silniczek, który z niczego daje współtwórcom możliwość tworzenia pieniądza i zapewniając światową dominacje. Tworzy pieniądz z niczego, a więc nic i nikt na ziemi nie jest w stanie z tym konkurować. Z tym, że autor pod wynalazkiem się nie podpisał.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone kierowały świat ku zagładzie, bo tylko na zburzonych fundamentach można zbudować coś nowego i zapewnić elicie światową dominacje. I dlatego potrzebowali jak powietrza, wojny. Światowej Wojny.

W 1945 roku powstał szereg organizacji międzynarodowych: MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), GATT (prototyp obecnej WTO). To wszystko miało zapewnić panowanie Anglosasów i dolara po II wojnie światowej.

Po wygranej w II Wojnie Światowej dolar powinien był zostać światową walutą. Tylko poprzez wojnę Europa była w stanie zrezygnować z przywileju emisji własnej waluty. Plan, dla realizacji którego zginęło 72 707 700 osób, z których koło 3 milionów, to obywatele II RP.

830px-Ofiary_II_Wojny_Swiatowej_PL.svg

To, co zaproponowano w Bretton Woods, to stworzenie u siebie małej kopii FED, banków prywatnych, które będą drukowali pieniądze. Niewielkie ustępstwo, które de facto podporządkowuje każde państwo.

Houston, We’ve Got a Problem

Dotychczas mało się koncentrowałem na nieudanych akcjach, poważnych błędach, powtórkach. Trzeba jednak zauważyć, że nigdy nie zaprzestano realizacji planu. Lecz autorzy planu nie przewidzieli wszystkich ryzyk i problemów. W wyniku II Wojny Światowej zamiast spalonej ziemi na wschodzie cywilizowany zachód otrzymał jeszcze mocniejsze ZSSR. Stalinowi udało się również osłabić znacząco wspływ Kominternu i w 1944 roku w ogóle przymknąć diabelski plan. Realizacja planu napotkała poważne ryzyko, że Europa będzie zajęta przez Stalina i nici z dobrodziejstw dolara.

6 czerwca 1944 „alianci” rzucają się w wir walk i realizują zobowiązania z 1939 roku dane Polsce. Czteroletnia przerwa w działaniach zbrojnych na tym teatrze wojny daje możliwość łatwej wygranej.

Konferencja się zaczyna 3 lipca 1944, kiedy Stalinowi udało się wyzwolić już Białoruś. Niestety, zachód musi uwzględniać interesy Koby, który pod koniec XIX wieku zajmował się zleceniami Rockefellerów w walce z Rothschildami, a w 1944 roku chce z nimi negocjować.

Patrząc na wydarzenia, nie można nie zauważyć, że Stalin nie tylko chciał podzielić z Wielką Brytanią i USA sfery wpływów, ale również i gospodarkę, podporządkowując jedną dolarowi, a drugą – rublowi.

 • 3..22 lipca 1944 – konferencja w Bretton Woods. Reprezentacja 44 krajów. Delegacja radziecka bierze udział;
 • maj 1945 – kapitulacja Niemiec;
 • 17 lipca … 02 sierpnia 1945 – Konferencja w Poczdamie, gdzie zwycięskie mocarstwa ustalają powojenny porządek świata. To tutaj, prezydent Truman, niby od niechcenia powiedział Stalinowi o posiadaniu przez  Stany Zjednoczone broni jądrowej;
 • 06 sierpnia 1945 – Stany Zjednoczone zrzucają bomby jądrowe na Hiroszimę, a kilka dni później – Nagasaki;
 • 08 sierpnia 1945 – ZSRR wypowiada wojnę Japonii;
 • 03 września 1945 – koniec II wojny światowej, japońska kapitulacja.

Najprawdopodobniej po udanych próbach i zastosowaniu broni jądrowej w sierpniu 1945 roku Anglosasi odmówili Stalinowi i zaproponowali podporządkować się dolarowi. Stalin otrzymał czas do namysłu.

Czas do namysłu do grudnia, bo właśnie w grudniu zaplanowano ratyfikacje umów z Bretton Woods. A w międzyczasie Joint Intelligence Center (JIC) Stanów Zjednoczonych opracowuje memorandum No 329 (4 września 1945) i wybiera listę 20 najważniejszych celów dla bombardowania jądrowego ZSSR i zajmowanych terytoriów.

Siła złota po stronie bankowców, siła broni również. Broń jądrowa pojawi się w ZSSR dopiero w 1949 roku. Kto się sprzeciwi? „Tylko” niezależny od rządu bank, nic więcej. Przecież mordował miliony własnych obywateli, co mu zależy?

Stalin odmawia…

Stalina od ataku jądrowego uratował tylko brak wystarczającej ilości bomb jądrowych, aby zniszczyć potencjał wojskowy ZSSR.

Plany wojny jądrowej będą się doskonalić, dopóty w 1949 roku ZSSR nie przeprowadzi własne testy. Rozpocznie się tak zwany wyścig zbrojeń, kiedy kraje socjalistyczne będą musieli doganiać potencjał zachodu.

Rozpoczyna się tak zwana zimna wojna. Rozpoczyna ją cywilizowany zachód. Wojna się zaczyna dlatego, że Stalin odmówił podpisania umów, które 27 grudnia 1945 roku zaczęły obowiązywać. 5 marca 1946 roku Winston Churchill zachęca narody mówiące po angielsku do wojny z tyranią i dyktaturą. Skądś to znamy, szerzenie demokracji odbywa się tam, gdzie pojawia się głos sprzeciwu.

Tak, droga bateryjko, winny za rozpętanie II WŚ niech będzie Stalin wraz z jego diabelskim paktem z Hitlerem.

PS. W 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski. Zaczął funkcjonować jako bank państwowy. O „narodowości” i „polskości” dzisiejszego NBP już pisałem.

Cała seria:

Cześć 1 – Ile lat w niewoli?
Cześć 2 – Ile lat w niewoli? – część 2
Cześć 3 – Ile lat w niewoli? – część 3
Cześć 4 – Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4
Cześć 5 – Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

Reklamy

14 myśli na temat “Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

 1. Dziś trwa WOJNA O PIENIĄDZ,którą opisał Song Hongbing.Powstała antydolarowa,egzotyczna koalicja rosyjsko-chińska.Handel wojną i pokojem zmilitaryzował się na Ukrainie.
  Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA (Kevin MacDonald – KULTURA KRYTYKI),która nie jest uwzględniana również i w polskiej polityce historycznej!!!

  1. Dolar jest tylko narzędziem. Można to nazwać wojną o pieniądz, choć pieniądz jest tylko narzędziem. O koalicji rosyjsko-chińskiej trzeba mówić w taki sam sposób, jaką były koalicje angielsko-rosyjskie podczas I WŚ oraz anglosaskiej w trakcie IIWŚ, czyli tymczasowa do momentu obalenia konkurenta.

  1. @Tomasz Majewski.
   Tak to trzeba rozpatrywać,bo pod historię sprawowania władzy,która sprowadza się do historii zbrodni i masowych mordów trzeba jeszcze podłożyć źródła finansowania.
   Z polskiego punktu widzenia faktem znaczącym w roku 1939 była kolaboracja zbolszewikowanych Żydówydów z sowietami.Że nie będzie również lojalna wobec Polski mniejszość Ukraińska,o czym dobrze wiedzieli agresorzy, potwierdziła kolaboracja Ukraińców-UPA z Niemcami.
   Powołując się na Feliksa Konecznego to dziś nadal jest POLSKA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM,tylko bardziej globalnie.

 2. Tak jeszcze sobie zerknąłem na inny temat…strasznie manipulujesz danymi. W Banku Centralny państwo Polskie czyli naród miało 1% akcji :))) Zapomniałeś o 176 tyś pozostałych akcjonariuszy…a dalej to już nie chce mi się czytać bo dane traktujesz jak gazeta wyb(i)orcza

  1. Państwo Polskie czyli naród ma, choć tylko teoretycznie, wpływ na władze w Państwie Polskim. Czyli teoretycznie naród miał 1% udziałów, a więc i 1% głosów, na które miałby wpływ. Nawet jeżeli przyjmiemy, że te 176 ty$, to wszyscy obywatele II RP, to reprezentowali tylko i wyłącznie swoje interesy i stanowiły tylko 0,5% ludności IIRP. Te 99,5% ludności mogło wybrać sobie w „demokratycznych” wyborach kogoś, kto będzie miał wpływ na politykę Banku Polskiego, jedynego uprawnionego do emisji złotówek? Nie sądzę… Więc przestań biadolić o manipulacji…

 3. „Po I wojnie Światowej Imperium Brytyjskie pozbyło się „imperialnych” zapędów Niemiec, Austrii i Rosji, a FED miał poważnych kredytobiorców, czytaj dłużników.”

  Imperium brytyjskie, czy tamtejsza finansjera? Z tego cytatu wygląda, jakby w tamtym czasie Wielka Brytania była encją równorzędna FED i obie działały w komitywie. Co mnie nurtuje, to pytanie, w którym momencie Wielka Brytania została zdetronizowana jako światowe imperium na rzecz USA. Wygląda, jakby ten proces przebiegł nienaturalnie spokojnie.

 4. wiec „Po I wojnie Światowej Imperium Brytyjskie pozbyło się „imperialnych” zapędów Niemiec, Austrii i Rosji,” to byla walka o drugie miejsce?

   1. Wszystko jest proste.
    Komunizm stwierdza, że wszyscy ludzie pierwotnie są równi i jedyne,co sprawia, że są nierówni to to, że niektórzy z nich stają się złodziejami i popełnienią inne przestępstwa. Co więcej, komuniści twierdzą, że wyzysk człowieka przez człowieka jest formą kradzieży, a religia jest formą oszustwa. Dlatego, komunizm, ograniczając, a nawet niszcząc przestępców i ich wspólników, chroni uczciwych ludzi.

    Nazizm stwierdza, że osoby należące do wyższej rasy mają prawo kraść, zabijać i wykorzystywać tych, którzy do tej rasy nie należą i dlatego naziści zabijali ludzi „ras niższych”. W tym samym czasie faszyzm popiera wspólność złodziei i okradanych „tej samej rasy”.
    Tak więc, tylko bezwzględny gnojek albo kompletny idiota może zrównać faszyzm i komunizm.

 5. Adolf zajął Polskę ze względu na wątek żydowski ale i dla wyklarowania warunków transportu ZSRR – Rzesza. Atak na wschód był zamysłem Anglii i USA, Adolf chciał atakować na zachód. Dopiero przygotowania Stalina do generalnego ataku na Europę zostały odczytane przez Adolfa jako przygotowania do ataku na Rzeszę, jako zagrożenie dostaw ropy z Rumunii i rud ze Szwecji.
  Może lepiej by nie spłycać tematu?
  pzdr.

  1. Fantazjowanie to cecha idiotów. Anglia i USA nie mogą mieć zamysłów. Nie mają ani głowy żeby myśleć, ani rączek aby realizować. Skoro Hitler..Stalin…to warto by wiedzieć kto najął Hitlera, zanim się wypowie na ten temat. Amator kolejny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s